Άξονες Δράσης

axones-drasis-new-1

Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η ωρίμανση έργων υποδομής, οριζόμενη ως η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, η λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, η εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας έως και την επίβλεψη.

Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επαπειλούμενες.

Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.

Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Η Διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων του Δήμου Λαρισαίων συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών χώρων στάθμευσης, της παρόδιας στάθμευσης αλλά και η εκμετάλλευση άλλων δημοτικών ακινήτων.

Η Υλοποίηση παρεμβάσεων έξυπνης πόλης – αστικής κινητικότητας.

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.Αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, προσέλκυση επενδύσεων και βελτίωση των υποδομών καθώς και ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής και της κυκλικής οικονομία και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.

Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσηςτης κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας, και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της Εταιρείας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η ωρίμανση έργων υποδομής, οριζόμενη ως η περίοδος της προπαρασκευής του έργου που καλύπτει χρονικά όλο το φάσμα σχεδιασμού, της σύνταξης μελετών, η λήψη απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, η εξασφάλιση πόρων κ.α., η οποία ξεκινάει από τον γενικό προγραμματισμό και καταλήγει στη διακήρυξη της δημοπρασίας έως και την επίβλεψη.

Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επαπειλούμενες.

Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.

Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας.

Η Διαχείριση και εκμετάλλευση αστικών ακινήτων του Δήμου Λαρισαίων συμπεριλαμβανομένων των δημοτικών χώρων στάθμευσης, της παρόδιας στάθμευσης αλλά και η εκμετάλλευση άλλων δημοτικών ακινήτων.

Η Υλοποίηση παρεμβάσεων έξυπνης πόλης – αστικής κινητικότητας.

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Συμμετοχή της εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.Αξιοποίηση ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Η αξιοποίηση τοπικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων, περιοχών και εγκαταστάσεων σημαντικής τουριστικής ή αναπτυξιακής αξίας. Μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, προσέλκυση επενδύσεων και βελτίωση των υποδομών καθώς και ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού.

Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής και της κυκλικής οικονομία και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.

Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και η εκμετάλλευση κοινόχρηστων χώρων και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αειφόρο διαχείριση των αποβλήτων, με στόχο την μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσηςτης κυκλικής οικονομίας, καθώς και η παροχή τεχνικής βοήθειας για την αποτελεσματική διοίκηση μονάδων διαχείρισης μέσω προγραμματικών συμβάσεων με τους αρμόδιους φορείς.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο της αλυσίδας αξίας, και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της Εταιρείας ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η σύσταση και διαχείριση Ταμείων Χαρτοφυλακίου για την αξιοποίηση των Μέσων Χρηματοοικονομικής Τεχνικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ευρωπαϊκών θεσμών ή άλλων ανάλογων ή συναφών, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα διάταξη νόμου.

Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του Ν. 4555/2018 Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018).

Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

dypa